Návrat na hlavnú stránku

Záručné podmienky

 

1. Rozsah záruky pre parkety dodané bez montáže

Záruka sa vzťahuje na funkčnú, rozmerovú, tvarovú a vzhľadovú stálosť parketových tabúľ a lamiel. Zatriedenie do kvalitatívnych tried, rozmerové tolerancie, vlhkosť, balenie musia zodpovedať parametrom uvedeným v "Technických podmienkach " fy PARKETY GATIM s.r.o. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie parkiet vzniknuté pri preprave, alebo manipulácii zákazníkom, a na poškodenie vzniknuté pôsobením vody, alebo dlhším pôsobením zvýšenej, alebo zníženej vlhkosti ovzdušia pri preprave, skladovaní alebo montáži.

2. Rozsah záruky pre parkety dodané s montážou

Záruka sa vzťahuje na funkčnú, rozmerovú, tvarovú a vzhľadovú stálosť hotových, namontovaných parkiet. Záruka sa nevzťahuje na vady laku vzniknuté mechanickým poškrabaním parkiet, na vady vzniknuté pôsobením vody, alebo dlhším pôsobením zvýšenej alebo zníženej vlhkosti ovzdušia. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady spôsobené vadami podkladu pod parketami - predovšetkým krivosťou a nedostatočnou pevnosťou podkladového betónu, dreveného, prípadne iného podkladu.

3. Záručná doba

Záručná doba pre parkety dodávané bez montáže je dva roky odo dňa predaja najviac však do doby montáže parkiet. Po namontovamí parkiet treba záručné podmienky a rozsah záruky dohodnúť s montážnou parketárskou firmou. Záručná doba pre parkety dodané s montážou je je dva roky odo dňa namontovania parkiet.

4. Skladovanie parkiet

Parkety sú sušené na priemernú vlhkosť 7 až 11 % vlhkosti . Pretože drevo je náchylné na prijímanie vlhkosti z okolitého prostredia a tým i na zväčšovanie svojho objemu , je potrebné parkety skladovať v suchom a teplom prostredí. Doporučená vlhkosť ovzdušia je 50 až 60 %, doporučená teplota nad 18% C. Parkety sa doporučuje týždeň pred montážou uskladniť v miestnosti kde budú namontované. Parkety treba vybaliť a rozložiť tak aby boli na sebe maximálne dve vrstvy.

5. Ostatné podmienky

Drevo je prírodný produkt, preto je možné, že počas užívania čiastočne zmení farbu, rozmery a pod. Je to charakteristická vlastnosť tohto materiálu a preto tieto zmeny nemožno považovať za kvalitatívne zmeny. Pre minimalizáciu týchto zmien treba dodržiavať určité podmienky. Drevo je hygroskopické-pracuje. V závislosti na prevládajúcej vlhkosti vzduchu a teplote vlhkosť odvádza, alebo ju pohlcuje. S tým súvisí zmena objemu a rozmerov (bobtnanie pri zvýšenej vlhkosti a zosýchanie pri nízkej relatívnej vlhkosti a vysokej teplote). Najvhodnejšia klíma pre parketovú podlahu je rovnaká ako pre ľudí - teplota 18 až 21 %C, relatívna vlhkosť ovzdušia 50 až 60%. Pri týchto parametroch sa konečná vlhkosť položených parkiet pribižuje optimálnej hodnote 7 až 10% na ktorú sú sušené aj pri výrobe. Preto je potrebné aby sa uvedené hodnoty dodržiavali a hlavne v panelových bytoch a v bytoch s podlahovým kúrením klímu upravovať zvlhčovaním a vetraním. V prípade že dôjde k poškodeniu parkiet vplyvom ich navlhnutia nad 11% alebo presušenia pod 6% na takéto poškodenie parkiet sa záruka nevzťahuje. Preto je potrebné pravidelne kontrolovať stav izolácií proti zemnej i vzdušnej vlhkosti, technický stav radiátorov, okien, dverí a ostatných technologických zariadení hlavne ich tesnosť proti vnikaniu vody a zabezpečiť pravidelné vetranie, temperovanie prípadne zvlhčovanie ovzdušia podľa ročného obdobia a poveternostných podmienok. Pri podlahovom kúrení treba kúrenie dimenzovať tak, aby teplota povrchu betónu bola rovnomerná po celej ploche a nepresiahla 27% C. Pri údržbe drevenej podlahy postupovať podľa doporučení výrobcu laku. Na čistenie a konzervovanie používať len prípravky doporučené výrobcom laku. Zvlášť treba dodržiavať zásadu udržiavať podlahu suchým spôsobom – vysávaním, zametaním, nikdy nie mokrým spôsobom.

 

V Mýtnej 1.9.2002