Návrat na hlavnú stránku

Základné podmienky dodávok

Rozsah základných podmienok

1. Základné podmienky dodávok stanovujú všeobecné zásady pre dodávku parkiet vyrábaných firmou Parkety Gatim  s.  r. o., a sú platné pre malopredaj týchto parkiet.

Technické podmienky

1. Pre balenie, zatriedenie a kvalitatívne parametre parkiet platia technické podmienky firmy Parkety Gatim (Príloha č. 1).

2. Parkety sú zatriedené do štyroch kvalitatívnych tried, pričom na štvrtú triedu sa neposkytuje záruka, a táto sa predáva výlučne vo firme Parkety Gatim s. r. o.

3. Parkety sa vyrábajú zákazkovým spôsobom podľa špecifikácie alebo návrhu zákazníka.

Obchodné podmienky

1. Objednávky sa prijímajú osobne, písomne, faxom, elektronickou poštou alebo telefonicky.

2. Objednávky sa potvrdzujú okamžite, najneskôr však do troch dní po ich obdržaní.

Miesto plnenia a dodacie termíny

1. Miestom plnenia je areál firmy Parkety Gatim s. r. o. Po vzájomnej dohode je možné určiť iné miesto plnenia podľa požiadaviek zákazníka.

2. Dodacie termíny sa pohybujú od dvoch do piatich týždňov podľa typu objednaných parkiet.

3. V prípade nesplnenia potvrdeného dodacieho termínu má objednávateľ nárok na zľavu 2 % z ceny za každý započatý týždeň omeškania. Táto zľava sa nedá použiť pokiaľ bolo omeškanie spôsobené za spoluúčasti objednávateľa -predovšetkým oneskorením úhrady zálohy, omeškaním platby za predchádzajúce dodávky, alebo zmenami v objednávke po jej potvrdení.

Kúpna cena

1. Kúpna cena parkiet je stanovená podľa aktuálneho cenníka firmy Parkety Gatim s. r. o. V prípade objednávky iného typu parkiet sa cena dohodne individuálne. Zľavy z kúpnej ceny sa poskytujú v závislosti na objeme celkovej dodávky.

Platobné podmienky

1. Pri objednaní tovaru sa platí záloha vo výške 50 % z dohodnutej ceny.

2.V prípade zmluvných partnerov alebo zmluvných dodávok sa platobné podmienky dohodnú v zmluve.

Vlastnícke právo k tovaru

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny predávajúcemu.

2. Riziko nebezpečenstva vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím na mieste plnenia a zahrňa stratu, zničenie, poškodenie, alebo iné znehodnotenie tovaru bez ohľadu na príčiny.

Záruka

1. Záruka na dodané parkety je dva roky, najviac však do doby montáže parkiet na podlahu. Po montáži parkiet prechádza zodpovednosť za vady na montážnu parketársku firmy, záručné podmienky sa určia podľa individuálnej dohody zákazníka z montážnou firmou. Pri montážach, ktoré zabezpečuje firma Parkety Gatim s. r.o. je záruka dva roky od doby montáže parkiet.

2. Záruka sa vzťahuje na tvarovú a rozmerovú stálosť parkiet, na zatriedenie, vlhkosť a ďalšie parametre stanovené v technic. podmienkach firmy Parkety Gatim s.r.o. Podmienkou na uznanie záruky je dodržanie záručných podmienok. (Príloha č. 2)

V Mýtnej 1.1. 2004